356
نظریه یا نگره نسبی یا همان نسبی دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام از آلبرت ...


667
نظریه نسبیت نسبیت عام برای حرکتهایی ساخته شده که در خلال حرکت سرعت تغییر می کند یا به ...


306
نسبیت عام نظریه‌ای برای گرانش است که در سال‌های بین ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ توسط آلبرت اینشتین ...


36
بیگ بنگ: صد سال و خرده ای از فرمول بندی نسبیت می گذرد و همچنان این نظریه دقیق ترین و ...


134
مقدمه یکی از جنبه‌های بارز نظریه انیشتین که در آن سرعت نور مقداری ثابت و مستقل از ...


75
موضوع: توضیحات: فایل: تاریخ: اثر تکنولوژی ها بر فیزیک نظری! https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1701/1701.04765.pdf


480
فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران


901
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک


511
نظریه یا نگره نسبی یا همان نسبی دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام از آلبرت ...


768
نظریه نسبیت نسبیت عام برای حرکتهایی ساخته شده که در خلال حرکت سرعت تغییر می کند یا به ...


715
نسبیت عام نظریه‌ای برای گرانش است که در سال‌های بین ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ توسط آلبرت اینشتین ...


218
بیگ بنگ: صد سال و خرده ای از فرمول بندی نسبیت می گذرد و همچنان این نظریه دقیق ترین و ...


135
مقدمه یکی از جنبه‌های بارز نظریه انیشتین که در آن سرعت نور مقداری ثابت و مستقل از ...


528
موضوع: توضیحات: فایل: تاریخ: اثر تکنولوژی ها بر فیزیک نظری! https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1701/1701.04765.pdf


354
فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران


449
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک