997
د پورته جدول څخه څرګنده شوه چې په عمومي ډول د حاد اپنډيسيټ واقعات د عمر په دوهمه او ...