331
زمان شروع تست پاپ اسمیر . توصیه می‌شود نخستین تست پاپ برای غربالگری سرطان دهانه رحم ...


97
انجام تست پاپ اسمیر ( بررسی سرطان دهانه رحم) به روش جدید تین پرپ . مقدمه: سرطان دهانه ...


785
ابتدا تیغه یکبار مصرف دستگاه را عوض می کنیم.سپس ضخامت برش دستگاه را روی عدد µ0.36 تنظیم ...


56
نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست بطوری که نمونه ی مناسب، با کیفیت ...


92
انجمن علمی سرطان های زنان ایران با همکاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم ...


337
معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه Vice chancellor of management development resource planning


199
بیمارستان قلب شهید رجائی, اخبار بیمارستان قلب شهید رجائی , آلبوم عکس بیمارستان قلب ...


874
Research Information System ... کد طرح; مطالعه اثر نمایه توده بدنی مادر بر وزن هنگام تولد نوزادان(87351)


26
تالار گفتگوی بیوشیمی A diagram of the clinical biochemistry process (ویژه دانشجویان رشته پزشکی، ترم دوم)


659
ل یزدی. Click فاویسم و نقص گلوكز شش فسفات دهیدروژناز/ ابوالفضل سرو؛ به راهنمایی: عرفانی.


87
زمان شروع تست پاپ اسمیر . توصیه می‌شود نخستین تست پاپ برای غربالگری سرطان دهانه رحم ...


719
انجام تست پاپ اسمیر ( بررسی سرطان دهانه رحم) به روش جدید تین پرپ . مقدمه: سرطان دهانه ...


23
ابتدا تیغه یکبار مصرف دستگاه را عوض می کنیم.سپس ضخامت برش دستگاه را روی عدد µ0.36 تنظیم ...


216
نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست بطوری که نمونه ی مناسب، با کیفیت ...


796
انجمن علمی سرطان های زنان ایران با همکاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم ...


183
معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه Vice chancellor of management development resource planning


246
بیمارستان قلب شهید رجائی, اخبار بیمارستان قلب شهید رجائی , آلبوم عکس بیمارستان قلب ...


366
Research Information System ... کد طرح; مطالعه اثر نمایه توده بدنی مادر بر وزن هنگام تولد نوزادان(87351)


371
تالار گفتگوی بیوشیمی A diagram of the clinical biochemistry process (ویژه دانشجویان رشته پزشکی، ترم دوم)


159
ل یزدی. Click فاویسم و نقص گلوكز شش فسفات دهیدروژناز/ ابوالفضل سرو؛ به راهنمایی: عرفانی.