315
مجموعه دریای زمین به ترتیب شامل 6 جلد کتاب هست که عبارتند از : جلد اول:جادوگر - جلد ...


499
کیمیا یکی از شاخه‌های علوم غریبه است که به کوشش در تبدیل کانی‌ها و فلزات می‌پردازد.