235
قاضی فریدون امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی ...