553
دنیای اقتصاد: گرچه زمان دقیق استفاده از باروت به‌عنوان یک خرج پرتاب، به‌طور دقیق ...


904
42315 في في في stop_word 39592 من من من stop_word